Logo
Pasek
Pasek

LITERATURA

Artykuły i rozdziały polskich autorów

18 września 2012

Artykuły i rozdziały w podręcznikach akademickich polskich autorów poświęcone myśli Tocqueville'a

1. E. Atanassow, Patriotyzm a demokracja w myśli Alexisa de Tocqueville’a, w: Kronos 2/2010

2. B. Baczko: Furet i Tocqueville, w: Przegląd Polityczny 72/2005

3. J. Bartyzel: W gąszczu liberalizmów, Lublin 2004

4. I. Barwicka-Tylek, Wolność jednostki według Alexisa de Tocqueville’a i Michela Faucault. Małe przyczyny wielkich różnic, Politeja 8/2008

5. J. Baszkiewicz: Wstęp, w: A. de Tocqueville: O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976

6. J. Baszkiewicz: Wstęp, w: A de Tocqueville: Wspomnienia, Wrocław 1987

7. J. Baszkiewicz, F. Ryszka: Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1984

8. M. Berezowski: Ameryka. Nowy leksykon, Wrocław 1998

9. M. Bohun, Tocqueville i Dostojewski, czyli o wzorze kultury demokracji amerykańskiej, w: Colloquia Communia 73/2002

10. M. Borkowska-Nowak: Bierność obywatelska siłą scentralizowanego państwa. Alexisa de Tocqueville’a wizja łagodnego despotyzmu; w: Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarne pod. red. A. Keplinger, Warszawa 2008

11. M. Chałubiński: Polskie kłopoty z demokracją. W kręgu Tocqueville’owskich inspiracji, w: Colloquia Communia 73/2002

12. K. Chojnicka, H. Olszewski: Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994

13. J. Chrzanowska: Alexis de Tocqueville – między rewolucjami, w: Res Publica, nr 8, 1988

14. L. Dubel: Historia doktryn polityczno-prawnych do końca XIX wieku, Warszawa 2002

15. K. Dziewanowski: Zatrudnienia umysłowe pana de Tocqueville; w (tegoż) Paradoks niewoli, Wers 1989

16. W. Fabisiak: „Duch rycerski” czy przeciętność? Znamierowski i Tocqueville – dwa podejścia do elity demokracji, Dialogi Polityczne 5-6/2005, na: http://www.dialogi.umk.pl/archiwum/5-6/16_fabisiak.pdf

17. S. Filipowicz: Historia myśli polityczno – prawnej, Gdańsk 2001

18. F. Furet: Intelektualne korzenie myśli Tocqueville’a, w: Przegląd Polityczny 103/104 2010

19. A. Gniazdowski: Wolność ras, w: Przegląd Polityczny 72/2005

20. I. Grudzińska – Gross: Piętno rewolucji, Warszawa 1995 (w oparciu o: The Scar of Revolution: Custine, Tocqueville, and the Romantic Imagination, Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1991)

21. I. Grudzińska – Gross: Amerykański matecznik, w: A. de Tocqueville: Piętnaście dni w pustkowiu, Warszawa 2003

22. I. Grudzińska – Gross: Wstęp, w: A. de Tocqueville: Listy, Kraków 1999

23. I. Grudzińska – Gross: Algieria i Tocqueville, w: Przegląd Polityczny 75/2006

24. I. Grudzińska – Gross: Alexis de Tocqueville – klasyk na nasze czasy, w: Res Publica Nowa, nr 1/2, 1999

25. I. Grudzińska – Gross: Tocqueville i Mickiewicz, w: Zeszyty Literackie 2/1998

26. L. Hertz: Alexis de Tocqueville 1805-1859, w: Przegląd Współczesny 1935, vol. LII

27. J. Holocher: John Stuart Mill i Alexis de Tocqueville – dwugłos w kwestii statusu społecznego kobiet. Argumenty na rzecz i przeciwko poddaństwu kobiet, Politeja 9/2008

28. H. Izdebski: Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2000

29. J. Justyński: Historia doktryn polityczno – prawnych, Toruń 2000

30. P. Kaczorowski: Tocqueville i Schmitt, w: Przegląd Polityczny 71/2005

31. J. Karpiński: Ossowski i Tocqueville. O rodzajach ładu społecznego, w: O społeczeństwie i teorii społecznej. Księga poświęcona pamięci Stanisława Ossowskiego, pod red. E. Mokrzyckiego, M. Ofierskiej i J. Szackiego, Warszawa 1985

32. W. Karpiński: W Central Parku, Warszawa 1989

33. W. Karpiński: Tocqueville – wolność a demokracja, w: (tegoż) Cień Metternicha. Szkice, Warszawa 1982

34. W. Karpiński: Tocqueville – filozof wolności, w: Twórczość 6/1974

35. J. Kłos, Wolność, indywidualizm, postęp. Liberalizm konserwatywny wobec nowoczesności, Lublin 2007

36. J. Kochanowicz: Tocqueville i państwo opiekuńcze, w: Przegląd Polityczny 73-74/2005

37. S. Kowalczyk: Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995

38. M. Kowalska: Demokracja przeciw arystokracji, w: Przegląd Polityczny 72/2005

39. E. Kozerska, Tocqueville wobec amerykańskiej demokracji społecznej, w: Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 5/2008.

40. M. Król: Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 1998

41. Sz. Krzyżanowski: Tocqueville’owski ethos demokracji a współczesne społeczeństwo polskie, w: Colloquia Communia 73/2002

42. J. Kurczewska: Alexis de Tocqueville i wartości, w: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1977

43. M. Kwiatkowski: Zasoby demokracji w świetle sporów o kapitał społeczny, w: Colloquia Communia 73/2002

44. P. Kwiatkowski: Trudna sztuka wolności (Alexis de Tocqueville), w: Mówią Wieki 11/1986

45. K. Machowska, Antropologia Tocqueville’owska, czyli o wzorze kultury demokracji amerykańskiej, w: Colloquia Communia 73/2002

46. K. Machowska, Społeczeństwo równych? Alexisa de Tocqueville’a Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, w: Colloquia Communia 70/2000

47. P. Marczewski: Prorok jako zbieracz drobiazgów, w: Przegląd Polityczny 71/2005

48. P. Marczewski: Dominujący i zdominowani, w: Przegląd Polityczny 103/104 2010

49. S. Meller: Co wynika z Tocqueville’a, w: Rzeczpospolita nr 251, 1996

50. T. Merta: Tocqueville i religia, w: Społeczeństwo Otwarte 11/1997

51. A. Nasiłowska: Tocqueville jako polityk, w: Znak 402 (11)/ 1989

52. Z. Rau: Liberalizm, w: Doktryny Polityczne XX i XIX wieku, pod red. K. Chojnicka, W. Kozuba-Ciembroniewicz, Kraków 2000

53. T. Rowiński: Karczowanie lasu. Alexis de Tocqueville i rewolucja, Christianitas nr 40, na: http://www2.teologiapolityczna.pl/images/stories/NOWOSCI_II_KOLUMNA/christianitas40_rowinski.pdf

54. P. Skrzypalik: Rozdwojenie jaźni. Apostoł Tocqueville i marginesy imperium, w: Res Politica et Historica nr 1, styczen 2009 dostępne na http://www.kulturapolityczna.amu.edu.pl/public/uploads/FileManager/Vr9BC9.pdf

55. B. Sobolewska: Tocqueville pośród moralistów politycznych Francji pierwszej połowy XIX wieku, w: Czasopiśmie Prawno – Historycznym, Zeszyt 1, 1970

56. M. Sobolewski: Myśl polityczna XIX i XX wieku. Liberalizm, Warszawa 1978

57. A. Surdej, O granicach stosowania zasad demokratycznych na tle dociekań Alexisa de Tocquevilla, w: Colloquia Communia 73/2002

58. A. Sylwestrzak: Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1999

59. J. Szacki: Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002

60. J. Szacki: O autorze. w: A. de Tocqueville: Dawny ustrój i rewolucja, Warszawa 1970

61. K. Szafer: Cz. Znamierowski i A. De Tocqueville – dwa podejścia do elity w demokracji, w: Colloquia Communia 73/2002

62. P. Sztąberek: De Tocqueville’a raport o moralnej i niemoralnej jałmużnie, na: http://www.prokapitalizm.pl/de-tocquevillea-raport-o-moralnej-i-niemoralnej-jalmuznie.html

63. P. Śpiewak: Tocqueville i Arendt o Solidarności, w: Res Publica 5/87

64. P. Śpiewak: Lekcja de Tocqueville’a. O demokracji w Polsce, w: Przegląd Polityczny 71/2005

65. J. Tokarski: Leo Strauss o Tocqueville’u, na: http://www2.teologiapolityczna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1032&Itemid=113

66. M. Tracz-Tryniecki: Demokratyczna arystokracja: Alexis de Tocqueville o miejscu prawników w demokracji, w: Studia Iuridica Lublinensia 8/2006

67. M. Tracz-Tryniecki: Alexisa de Tocqueville’a uwagi o prawie, w: Studia Iuridica Lublinensia 7/2006

68. M. Tracz-Tryniecki: Tocqueville. Wartości moralne w świecie wolnego wyboru, w: Przegląd Polityczny 82/2007

69. M. Tracz: Wolność i aktywność publiczna w myśli politycznej Tocqueville’a, w: Znaki Nowych Czasów 12-13/2004

70. M. Tracz-Tryniecki: Natural Law in Tocqueville’s Thought, w: Journal of Markets & Morality 11/2008

71. M. Tracz-Tryniecki: Tocqueville i kwestia algierska, w: Przegląd Polityczny 103/104 2010

72. M. Tracz-Tryniecki: Tocqueville o kryzysie, w: Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, red. Jerzy Oniszczuk, Warszawa 2010 tłumaczenia opracowań

73. K. Wandowicz: Wspólnota a jednostka. Idea solidarności w myśli politycznej Alexisa de Tocqueville’a, w: Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu, por. red. E. Olszewski, Z. Tymoszuk, Lublin 2004

74. P. Załęski: Filozofia komunitarianizmu i Tocqueville, w: Przegląd Filozoficzno Literacki 3/2010

75. P. Załęski: Społeczeństwo cywilne i społeczeństwo polityczne: Heglowskie kategorie w recepcji Tocqueville’a i Marksa, w: Społeczeństwo obywatelskie: Między ideą a praktyką, pod red. A. Kościański i P. Misztal, Warszawa 2008

76. P. Załęski: Tocqueville i społeczeństwo cywilne: W stronę romantycznego postrzegania rzeczywistości społecznej, w Acta Philologica 33/2007

jp[]

77. J. Zubelewicz: Tocquevillowska wizja despotyzmu, w: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1990

78. M. Żmuda: Wolność a demokracja: rozważania polityczne Alexisa de Tocqueville’a, w: Casus 7/1998

79. Nekrolog Tocqueville’a, w Przegląd Poznański t. XXVII 1859

80. M. Banaszkiewicz:  Dylematy czasu przełomu. Spory wokół Dawnego ustroju i rewolucji Alexisa de Tocqueville’a na progu epoki wielkich reform, w: Dawna Rosja i Rosjanie w obenych badaniach polskich, red. J. Tyszkiewicz, K. Łukawski, Pułtusk 2014

Polskie tłumaczenia monografii i artykułów

18 września 2012

Polskie tłumaczenia monografii I artykułów

1. R. Aron: Esej o wolnościach, w: Aron, Berlin, Arendt: Trzy głosy o wolności, Warszawa 1987 (tekst dostępny także pod tytułem „Tocqueville i 1. Marks” w: Przegląd Polityczny 77/2006)

2. F. Furet: Wstęp. w: A. de Tocqueville: Dawny ustrój i rewolucja, Kraków 1994

3. F. Furet: Tocqueville i Rewolucja Francuska, w: Przegląd Polityczny 72/2005

4. F. Furet: Zapał rewolucyjny, w: Przegląd Polityczny 72/2005

5. G. Himmelfarb: Kto się ośmieli i pozwoli ubogiemu umrzeć z głodu, w: Przegląd Polityczny 72/2005

6. P. Janet, Polityka, Warszawa, Petersburg 1889 (praca opublikowana z powodu ukazania się „Oeuvres et Correspondence inédites” Tocqueville’a)

7. A. Jardin: Tocqueville – portret, w: Przegląd Polityczny 71/2005

8. S.A. Lakoff: Konserwatywny paradoks, w: Przegląd Polityczny 72/2005

9. M. Lazar, K. Pomian, P. Paynaud: Tocqueville w oczach historyków, w: Przegląd Polityczny 71/2005

10. P. Manent: Kondycja ludzka i konwencje, w: Przegląd Polityczny 71/2005

11. P. Manent: Tocqueville, filozof polityczny. „Normandzki arystokrata” pomaga demokracji, w: Europa (41) 2/05 (12.01.2005)

12. G. Mann: Tocqueville i dzisiejsza Ameryka, w: Przegląd Polityczny 71/2005

13. J.P. Mayer:  Podróż, podróż?, w: Przegląd Polityczny 71/2005

14. B. Miner: Zwięzła encyklopedia konserwatyzmu, Poznań 1999

15. M. Novak: Przyszłość społeczeństwa obywatelskiego, w: Oblicz demokracji, pod red. R. Legutko, J. Kloczkowski, Kraków 2002

16. K. Pisa: Aleksander de Tocqueville, Warszawa 1996

17. A. Ryan, Liberalizm, w: Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, pod red. R.E. Goodin, P. Petit, Warszawa 1998

18. C. Schmidt: Słowa jako czyny, w: Przegląd Polityczny 71/2005

19. D. Villa : Tocqueville i Arendt. Wolność w sferze publicznej, w: Przegląd Polityczny 71/2005

20. Ch. Welch: Tocqueville, w: Myśliciele polityczni od Sokratesa do współczesności, pod. red. D. Boucher , P. Kelly, Kraków 2008

21. H. White: Historia jako dzieje tragiczne, w: Przegląd Polityczny 71/2005

Istotne monografie zagraniczne

17 września 2012

Wybrane ważniejsze zagraniczne opracowania poświęcone myśli I działalności Alexisa de Tocqueville’a

1. R. Boesche: The Strange Liberalism of Alexis de Tocqueville, New York 1987

2. H. Brogan: Alexis de Tocqueville: A Life, New Haven 2007

3. H.S. Commager: Tocqueville: Centralization and Liberty, London 1987

4. S. Drescher: Dilemmas of Democracy: Tocqueville and Modernization, Pittsburgh 1968

5. S. Drescher: Tocqueville and England, Cambridge1964

6. A. Jardin: Tocqueville : a biography, New York 1988

7. A. S. Kahan: Aristocratic Liberalism: The Social and Political Thought of Jacob Burckhardt, John Stuart Mill and Alexis de Tocqueville, New 1. York 1992

8. G. Himmelfarb: Introduction, w: A. de Tocqueville: Memoir on Pauperism, London 1997

9. P. A. Lawler: The Restless Mind: Alexis de Tocqueville on the Origin and Perpetuation of Human Liberty, Lanham1993

10. J. E. Lawyer: Tocqueville on the Religious Foundations of Democracy: w The American Benedictine Review 42: 4 Dec. 1991

11. M. Lerner: Tocqueville and American Civilization, Nowy Jork 1966

12. P. Manent: Tocqueville and the nature of democracy, Lanham1996

13. J. P. Mayer: Alexis de Tocqueville, New York1979

14. J.P. Mayer: Prophet of the mass age: a study of Alexis de Tocqueville, London 1939

15. J.P. Mayer: Alexis de Tocqueville; a biographical essay in political science, New York 1940

16. M.R.R. Ossewaarde: Tocqueville’s Moral and Political Thought, London, New York 2004

17. G. W. Pierson: Tocqueville and Beaumont in America, New York 1938

18. W. Pope: Alexis de Tocqueville. His Social and Political Theory, Beverly Hills, London, New Delhi 1986

19. J. Schwartz: The Penitentiary and Perfectibility in Tocqueville, w: The Western Political Quarterly v.38

20. R. Swedberg: Tocqueville’s Political Economy, Princeton University Press 2009

21. L. Siedentop: Tocqueville, Oxford, New York 1994

22. Ch. Welch: De Tocqueville, Oxford 2001

23. S. Wolin: Tocqueville Between Two Worlds: The Making of a Political and Theoretical Life, Princeton 2003

24. The Cambridge Companion to Tocqueville, ed. by Ch. B. Welch, New York 2006

25. Tocqueville’s America. Virtual Tour, prepared by C.S. Danforth: http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/TOUR/home.html

26. Tocqueville’s Defense of Human Liberty. Current Essays, ed. P.A. Lawler, J.Alulis, New York, London 1993, includes:

 • J. Alulis: The Promise of Democracy and the Problem of Liberty,
 • D. Bathory: Moral Ties and Political Freedom in Tocqueville’s New Science of Politics,
 • R. Boesche: Tocqueville and Arendt on the Novelty of Modern Tyranny.
 • D. Broyles: Tocqueville on The Nature of Federalism,
 • B. Frohnen: Materialism and Self-Deification: Bellah’s Misuse of Tocqueville
 • R. C. Hancock: Liberal Education and Moral Liberty: Tocqueville as Critic of Bloom,
 • S. Kessler: The Seculatization Debate: A Tocquevillian Perspective,
 • J. Koritansky: Alexis de Tocqueville’s Hopes for the Education of Democratic Women,
 • P. A. Lawler: The Restless Mind,
 • H.L. Levy: Lawyers’ Spirit and Democratic Liberty: Tocqueville on Lawyers, Jurors and the Whole People,
 • D.J. Mahoney: Tocqueville and Socialism,
 • K. Masugi: Citizens and Races: Natural Rights Versus History,
 • E. Nolla: Democracy or the Closed Book,
 • J.M. Pontuso: Tocqueville on Courage,
 • D. Winthrop: Rights, Interest, and Honor,
 • D. Wudel: Tocqueville on Associations and Association,
 • C. Zuckert: The Role of Religion in Preserving American Liberty,
 • M.P. Zuckert: On Social State

Polskie monografie

17 września 2012

Polskie opracowania dotyczące myśli i działalności Alexisa de Tocqueville’a

M. Tracz-Tryniecki, Myśl polityczna i prawna Alexisa de Tocqueville, Kraków 2008
P. Marczewski, Uczynić wolność nieuchronną: Wątki republikańskie w myśli Alexisa de Tocqueville’a, Warszawa 2013

POKAŻ WIĘCEJ