Logo
Pasek
Pasek

O NAS

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej

Powstałe we wrześniu 2007 roku Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a jest programową jednostką badawczą, która stanowi integralną częsc Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Powstałe we wrześniu 2007 roku Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a jest programową jednostką badawczą, która stanowi integralną część Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Centrum odwołuje się do ideowego i intelektualnego dziedzictwa autora „O demokracji w Ameryce”. Dziedzictwo to łączy dominujące dziś tradycje konserwatywną i liberalną z chrześcijańską wizją zachodniej tożsamości i republikańskim etosem obywatelskiej partycypacji. Wyprowadza refleksję polityczną, ustrojową i prawną z analizy konkretnych stosunków społecznych, unika natomiast konstruowania wszelkich apriorycznych, abstrakcyjnych, racjonalistycznych modeli życia publicznego. Postrzega podstawowe wartości współczesności jak wolność, równość, demokracja, rządy prawa, sprawność i skuteczność władzy państwowej, społeczeństwo obywatelskie czy samorządność jako dalekie od wzajemnej harmonii. Pozostawia zatem miejsce dla aksjologicznego sceptycyzmu, inspiruje ruch idei i nakazuje poznawczy obiektywizm. W swej działalności Centrum uznaje to dziedzictwo za ważne zarówno dla postaw obywatelskich, jak i wysiłków badawczych.

Line

Patron

ALEXIS DE TOCQUEVILLE

francuski myśliciel polityczny, socjolog, polityk


Autor dwutomowego dzieła "O demokracji w Ameryce", uchodzącego za najbardziej przenikliwą analizę demokratycznego społeczeństwa politycznego. Szczególne znaczenie mają jego analizy konfliktu między wolnością a równością, pozytków płynących z samorządu i stowarzyszeń politycznych oraz relacji między państwem a Kościołami. Był jednym z najwazniejszych myślicieli w XIX wieku ze względu na stworzenie hasła liberalnej demokracji. Uwazał, ze demokracja nie jest szkodliwa tylko wówczas, gdy nie zagraza wolności i autonomii jednostki.

Patron

ZESPÓŁ

Zdjęcie pracownika ZBIGNIEW RAU

Profesor nauk prawnych. Wieloletni stypendysta i wykładowca uniwersytetów niemieckich, brytyjskich, amerykańskich i australijskich. Autor m. in. książek: The Reemergence of Civil Society in Eastern Europe and the Soviet Union (1991), Contractarianism versus Holism: Reinterpreting Locke’s Two Treatises of Government (1995), From Communism to Liberalism: Essays on the Individual and Civil Society (1998), Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku (2000); Forgotten Freedom: In Search of the Historical Foundation of Liberalism (2004). Przełożył, opatrzył wstępem i komentarzem pierwsze polskie wydanie Dwóch traktatów o rządzie Johna Locke’a (1992). Przygotował antologię klasycznych tekstów moralnego wychowania Księga cnót (2006). Senator RP VI kadencji oraz członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Poseł na Sejm IX kadencji (od 2019), minister spraw zagranicznych w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego (od 2020).

Zdjęcie pracownika MACIEJ CHMIELIŃSKI

Doktor habilitowany nauk prawnych. Autor monografii: „Atomizm a indywidualizm. Rozważania nad myślą polityczną i prawną Wilhelma von Humboldta” (2004), „Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo” (2006), współautor i współredaktor m.in. książek „Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej” (2010, ze Zbigniewem Rauem), „Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym” (2018, ze Zbigniewem Rauem, Krzysztofem Zagórskim i Katarzyną Staszyńską) „The Philosophy of Legal Change. Theoretical Perspectives and Practical Processes” (2020, z Michałem Rupniewskim). Współzałożyciel i kierownik Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. Członek Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Zdjęcie pracownika KAZIMIERZ M. UJAZDOWSKI

Doktor habilitowany nauk prawnych. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest dorobek polskiej myśli konserwatywnej, francuskie doktryny ustrojowe XX wieku oraz teoretyczne aspekty sprawności władzy wykonawczej. Opublikował Dobry i sprawny rząd (1997), Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego (2005) Opracował antologię przedwojennych tekstów Stefana Kisielewskiego Kisiel. Przedwojenna publicystyka, (2001) i wybór artykułów Adolfa Bocheńskiego poświęconych kwestii ukraińskiej Zanim powstała “Kultura” (2006). Opracował antologię V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje (2010). W latach osiemdziesiątych uczestniczył w opozycyjnym Ruchy Młodej Polski, poseł na Sejm I,III,IV,V i VI kadencji. W latach 2004- 2005 wicemarszałek Sejmu, dwukrotnie sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego (w latach 2000-2001,2005-2007). Poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji (2014–2019), senator X kadencji (od 2019).

Zdjęcie pracownika MAREK TRACZ-TRYNIECKI

Marek Tracz-Tryniecki, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 2008 r. pod kierunkiem prof. Lecha Dubela obronił rozprawę doktorską o myśli politycznej i prawnej Alexisa de Tocqueville’a. Zainteresowania Tocqueville’m zaowocowały cyklem opublikowanych w polskich i amerykańskich periodykach artykułów poświęconych m.in. koncepcji prawa naturalnego, zjawiska kryzysu ekonomicznego, stosunku do kolonializmu, a także pierwszą polską monografią jego myśli (Wydawnictwo Akademickie, Kraków 2009) oraz współredakcją pracy zbiorowej Tocquevillian Ideas: Contemporary European Perspectives (University Press of America, Lanham 2012). Wykładał doktryny polityczno-prawne w PWSBiA w Warszawie. Koordynuje serię Biblioteki Staropolskiej Myśli Politycznej, w ramach której przygotował edycje naukowe trzech traktatów Andrzeja Maksymiliana Fredry: Scriptorum (Warszawa 2014), Militarium I (Warszawa 2015), Gestorum (Warszawa 2018/2019). Autor pierwszej całościowej monografii myśli politycznej i prawnej Andrzeja Maksymiliana Fredry Republika versus monarchia (Łódź 2019). Kilkukrotny stypendysta Acton Institute.

Zdjęcie pracownika TOMASZ TULEJSKI

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Obszary jego zainteresowań naukowych obejmują przede wszystkim refleksję polityczną, prawną i ustrojową klasycznego anglosaskiego konserwatyzmu, liberalizmu i republikanizmu. Szczególnym przedmiotem jego badań są zagadnienia teorii państwa, przede wszystkim legitymacji władzy, źródeł ładu prawnego i politycznego, praw i wolności jednostki oraz partycypacji politycznej.Autor monografii ,.Od zasady użyteczności do demokracji. Filozofia polityczna Jeremy Benthama (Łódź 2004), ,,Konserwatyzm bez Boga. Dawida Hume’a wizja społeczeństwa państwa i prawa" (Warszawa 2009), ,,Od Hookera do Bentama. Eseje z angielskiej myśli ustrojowej" (Łódź 2018) oraz wydawca ,,Esejów Politycznych" Lorda Macaulaya.

Zdjęcie pracownika MICHAŁ RUPNIEWSKI

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na tejże uczelni studiował także filozofię (licencjat). Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim. Autor monografii Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji (Wydawnictwo UŁ, 2015), Human Dignity and the Law: A Personalist Theory (Routledge 2022) oraz redaktor i współautor pracy The Philosophy of Legal Change: Theoretical Perspectives and Practical Processes (Routledge 2019, wspólnie z Maciejem Chmielińskim). Jego obszar zainteresowań naukowych to przede wszystkim filozofia polityczna i filozofia prawa, prawo porównawcze, etyka i antropologia filozoficzna. Jego doświadczenie akademickie obejmuje stypendia i kursy na uniwersytetach w Bonn, Strasbourgu, Durham i Nowym Jorku (Fordham University). Jako profesor wizytujący wykładał gościnnie w Universidad Panamericana (Ciudad de Mexico) w roku 2018.

Zdjęcie pracownika TOBIASZ ADAM BOCHEŃSKI

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2019 r. obronił rozprawę doktorską pt. Cato's Letters. Polityczno-prawny wymiar republikańsko-liberalnej syntezy. Przedmiot jego badań stanowi angielska i brytyjska refleksja polityczno-prawna, republikanizm oraz liberalizm. Autor artykułów poświęconych myśli m.in. Alexisa de Tocqueville'a, Isaiah'a Berlina, Thomasa Gordona i Johna Trencharda.

Zdjęcie pracownika ILONA BALCERCZYK

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Uczelni Nauk Społecznych w której wykłada nauki prawne, prowadzi zajęcia e-learningowe, warsztatowe i projektowe. Stały członek międzynarodowego projektu naukowego Copernicus Graduate School. Członek redakcji czasopisma Interdyscyplinarne Studia Społeczne. Certyfikowany trener rozwoju osobistego. Na WPiA UŁ obroniła interdyscyplinarną rozprawę doktorską poświęconą podmiotowemu modelowi społeczeństwa obywatelskiego. Publikuje m.in. w Cambridge Scholars Publishing House, Roczniku Filozoficzno-Społecznym “Civitas Hominibus”, Roczniku Politologicznym “Homo Politicus”. Obszary zainteresowań: społeczeństwo obywatelskie, doktrynalne motywacje aktywności obywateli, podmiotowość. W sierpniu 2016 r. w Wydawnictwie UŁ ukaże się jej monografia poświęcona myśli społecznej Jana Pawła II i Vaclava Havla.

Zdjęcie pracownika PAWEŁ SYDOR

Doktor nauk prawnych, Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Obronił rozprawę doktorską na temat Państwo i prawo w koncepcji rewolucji permanentnej Lwa Dawidowicza Trockiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce marksistowskiej wizji dziejów, w szczególności na koncepcji rewolucji permanentnej oraz współczesnych kierunkach w myśli marksistowskiej.

Zdjęcie pracownika TOMASZ BANACH

Doktor nauk prawnych, komornik sądowy. Autor monografii: „Rzymska tradycja prawna w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939), (Warszawa 2010), "Katylina i Tabulae Novae. Problem powszechnego zadłużenia i utilitas rei publicae w mowach Cycerona, (Warszawa 2022), współautor (z Tomaszem Tulejskim) Republika Rzymska i Wielka Brytania – kilka uwag na temat konstytucji niepisanej (Łódź 2022). Do obszaru jego zainteresowań należą m.in. problematyka ustroju Rzymu antycznego, konstytucja Republiki Rzymskiej, rola i znaczenie prawa zwyczajowego w Rzymie starożytnym, myśl filozoficzno – polityczna Marka Tulliusza Cycerona.

Zdjęcie pracownika J. PATRICK HIGGINS

Amerykanin, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Obszary zainteresowań: konstytucyjna ekonomia polityczna, austriacka szkoła ekonomii, nowa socjologia ekonomiczna, historia polskiego prawa zwyczajowego, Amerykański federalizm,a także polska reformacja i oświecenie. Obecnie zajmuje się myślą Waltera Lippmanna i Samuela Przypkowskiego.

Zdjęcie pracownika MATEUSZ PALI

Pełni funkcję Sekretarza Centrum.